Serbske šulske towarstwo z.t.
Sorbischer Schulverein e.V.
Kruh

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

nowiny, časopisy abo katalogi

nožicy

barbjenčki

kruty papjerc


Přihot

Kopěrowansku předłohu za kóžde dźěćo wućišćeć. Wobrazy wo kulowatych předmjetach z katalogow, nowinow abo časopisow wutřihać a na papjerc zlěpić. Tu někotre přikłady: tykanc, časnik, taler, bow, předešćnik, bubon, knefl, jabłuko, apelsina, wišnja, melona, hornc, tomata, šalka, taler atd.


Komentar

Za dźěći w starobje 3 do 6 lět je molowanje jara wažne, dokelž móža sej wěcy samostatnje w swojej fantaziji stworić a swoje dožiwjenja předźěłać. Kruh jewi so jako zakładna forma jara husto we wobrazach, hlej słónco abo mjezwočo. Jónu nawuknjene formy dźěći přewšo rady wužiwaja. Wone pak maja husto ćeže, rjany kulowaty kruh, kiž je w swojej formje zawrjeny, namolować. Zwjetša wupadaja prěnje namolowane kruhi dźěći skerje kaž jeja. Někotre dźěći spóznaja kruh w předmjetach jako zawrjenu formu zaso. Woni wužija tutón předmjet za swoju rysowanku, w tym zo wobrys (Umriss) z pisakom wobjědu. Hdyž chcedźa sej na př. mandala zhotowić, wozmu sej k pomocy taler, kotryž je kulowaty, tak zo móža kromu talerja derje z pisakom wobjěć. Někotre dźěći proša swojeju staršeju wo pomoc, zo byštaj jim rjany kruh namolowałoj, dokelž to hišće wotsamo tak rjenje njezamóža. Prjedy abo pozdźišo pak přeja sej dźěći wěcy tak napodobnjeć móc, kaž wone we woprawdźitosći su: tak moluja na př. awtowe kolesa, kotrež měli tež na papjerje rjenje kulowate wupadać.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu na zemi. Prošće dźěći wo to, wěcy pomjenować, kotrež su kulowate. Jara wjele wěcow wokoło nas je kulowate kaž kruh. Molujće wšitcy z lěwej a prawej ruku wjele małych a wulkich kruhow do powětra. Powědajće, što je wšitko kulowate (torta, časnik, taler, bow, wočinjeny předešćnik, bubon, lizak, knefl, jabłuko, wišnja ...).


Prawje abo wopak

Po tym přewjedźće slědowacu hru, kotraž žada sej dokładne připosłuchanje a kiž spěchuje zamóžnosć dźěći, so koncentrować. Nimo toho tute zwučowanje dźěći wužaduje, z tym zo maja na to słyšane bjez wulkeho přemyslowanja prawje reagować.

Dźěći bubnuja z pokazowakom na zemju. Kubłar/ka praji: Taler je kulowaty. abo Taler je róžkaty. Hdyž wuprajenje přitrjechi, połoža wšitke dźěći spěšnje swojej ruce płone na zemju. Je-li je wuprajenje wopačne, schowaja wšitcy swoje ruce zady chribjeta. Hdyž kubłar/ka woła: Kulowate wjele je, spěšnje kruhi molujće!, moluja wšitcy z woběmaj rukomaj kruhi do powětra. Po chwilce móže tež jedne dźěćo rólu hrywjednika přewzać.


Pokiw

Wužiwajće za hru wobrazowe kartki, zo byšće dźěćom zapřijeća po móžnosći wizuelnje pokazać móhli. Přetož wosebje dźěći, kotrež serbšćinu doma za swoju maćeršćinu nimaja, zwjazuja słyšany zwukowy wobraz wizuelnje z pokazanym předmjetom. Z tym so cyle připódla a na zabawne wašnje rěč spěchuje. Pokazajće pak hakle wobrazowu kartku, po tym zo su so dźěći k zapřijeću wuprajili. Wšitcy na kóncu hišće raz wospjetuja: Taler je kulowaty.Kruhi molować

Dźěći sydnu so za blido. Wšitcy dóstanu dźěłowe łopjeno a wobjědu tam předpodate kruhi z barbjenčkom. Poprošće dźěći wo to, zo měli najprjedy wulke dypkowane linije z porstom wobjěć. Na wašim łopjenu widźiće někotre małe a wulke kruhi. Wobjědźće wulke kruhi najprjedy z porstom. Nětko pomhajće Majce a wobjědźće wšitke dypkowane kruhi z barbjenčkom. Njewotsadźće barbjenčk, ale molujće kóždy kruh po móžnosći z jednym razom a bjez wotsadźenja tak kulowaty kaž móžno.Nazhonjenja pohłubšić

Stajnje dwě dźěsći zhotowitej plakat ke kruhej. K tomu wutřihatej z časopisow abo katalogow kulowate předmjety a wěcy a zlěpitej je na papjerc. Na kóncu molujetej na plakat hišće někotre kruhi z ruku.

Kruh
drobna motorika
wšě materialije na jedyn pohlad
Kruh

download na kóncu teksta


Materialije

kopěrowanska předłoha

nowiny, časopisy abo katalogi

nožicy

barbjenčki

kruty papjerc


Přihot

Kopěrowansku předłohu za kóžde dźěćo wućišćeć. Wobrazy wo kulowatych předmjetach z katalogow, nowinow abo časopisow wutřihać a na papjerc zlěpić. Tu někotre přikłady: tykanc, časnik, taler, bow, předešćnik, bubon, knefl, jabłuko, apelsina, wišnja, melona, hornc, tomata, šalka, taler atd.


Komentar

Za dźěći w starobje 3 do 6 lět je molowanje jara wažne, dokelž móža sej wěcy samostatnje w swojej fantaziji stworić a swoje dožiwjenja předźěłać. Kruh jewi so jako zakładna forma jara husto we wobrazach, hlej słónco abo mjezwočo. Jónu nawuknjene formy dźěći přewšo rady wužiwaja. Wone pak maja husto ćeže, rjany kulowaty kruh, kiž je w swojej formje zawrjeny, namolować. Zwjetša wupadaja prěnje namolowane kruhi dźěći skerje kaž jeja. Někotre dźěći spóznaja kruh w předmjetach jako zawrjenu formu zaso. Woni wužija tutón předmjet za swoju rysowanku, w tym zo wobrys (Umriss) z pisakom wobjědu. Hdyž chcedźa sej na př. mandala zhotowić, wozmu sej k pomocy taler, kotryž je kulowaty, tak zo móža kromu talerja derje z pisakom wobjěć. Někotre dźěći proša swojeju staršeju wo pomoc, zo byštaj jim rjany kruh namolowałoj, dokelž to hišće wotsamo tak rjenje njezamóža. Prjedy abo pozdźišo pak přeja sej dźěći wěcy tak napodobnjeć móc, kaž wone we woprawdźitosći su: tak moluja na př. awtowe kolesa, kotrež měli tež na papjerje rjenje kulowate wupadać.


Přewjedźenje

Dźěći sedźa w kruhu na zemi. Prošće dźěći wo to, wěcy pomjenować, kotrež su kulowate. Jara wjele wěcow wokoło nas je kulowate kaž kruh. Molujće wšitcy z lěwej a prawej ruku wjele małych a wulkich kruhow do powětra. Powědajće, što je wšitko kulowate (torta, časnik, taler, bow, wočinjeny předešćnik, bubon, lizak, knefl, jabłuko, wišnja ...).


Prawje abo wopak

Po tym přewjedźće slědowacu hru, kotraž žada sej dokładne připosłuchanje a kiž spěchuje zamóžnosć dźěći, so koncentrować. Nimo toho tute zwučowanje dźěći wužaduje, z tym zo maja na to słyšane bjez wulkeho přemyslowanja prawje reagować.

Dźěći bubnuja z pokazowakom na zemju. Kubłar/ka praji: Taler je kulowaty. abo Taler je róžkaty. Hdyž wuprajenje přitrjechi, połoža wšitke dźěći spěšnje swojej ruce płone na zemju. Je-li je wuprajenje wopačne, schowaja wšitcy swoje ruce zady chribjeta. Hdyž kubłar/ka woła: Kulowate wjele je, spěšnje kruhi molujće!, moluja wšitcy z woběmaj rukomaj kruhi do powětra. Po chwilce móže tež jedne dźěćo rólu hrywjednika přewzać.


Pokiw

Wužiwajće za hru wobrazowe kartki, zo byšće dźěćom zapřijeća po móžnosći wizuelnje pokazać móhli. Přetož wosebje dźěći, kotrež serbšćinu doma za swoju maćeršćinu nimaja, zwjazuja słyšany zwukowy wobraz wizuelnje z pokazanym předmjetom. Z tym so cyle připódla a na zabawne wašnje rěč spěchuje. Pokazajće pak hakle wobrazowu kartku, po tym zo su so dźěći k zapřijeću wuprajili. Wšitcy na kóncu hišće raz wospjetuja: Taler je kulowaty.Kruhi molować

Dźěći sydnu so za blido. Wšitcy dóstanu dźěłowe łopjeno a wobjědu tam předpodate kruhi z barbjenčkom. Poprošće dźěći wo to, zo měli najprjedy wulke dypkowane linije z porstom wobjěć. Na wašim łopjenu widźiće někotre małe a wulke kruhi. Wobjědźće wulke kruhi najprjedy z porstom. Nětko pomhajće Majce a wobjědźće wšitke dypkowane kruhi z barbjenčkom. Njewotsadźće barbjenčk, ale molujće kóždy kruh po móžnosći z jednym razom a bjez wotsadźenja tak kulowaty kaž móžno.Nazhonjenja pohłubšić

Stajnje dwě dźěsći zhotowitej plakat ke kruhej. K tomu wutřihatej z časopisow abo katalogow kulowate předmjety a wěcy a zlěpitej je na papjerc. Na kóncu molujetej na plakat hišće někotre kruhi z ruku.

Kruh
drobna motorika